Otvaranje firme Varvarin

Osnivanje firme u Varvarinu, otvaranje doo i preduzetnika

Otvoriti firmu u Varvarinu, osnovati preduzeće, kao i registracija istih u APR-u (Agencija za privredne registre) predstavljaju ključne korake za one koji žele da pokrenu vlastiti biznis. Pre nego što započnete proces osnivanja, važno je odabrati odgovarajuću pravnu formu za vašu poslovnu delatnost.

U tom procesu odabira, podršku i bitne savete vam može pružiti knjigovodstvena agencija sa iskustvom u registraciji firmi.

Ali pre toga, hajde da vidimo koje pravne forma privrednih subjekata postoje. Uz to, pružićemo vam detaljan vodič za osnivanje firme, pojasniti kako otvoriti firmu u Srbiji i istaći ključne aktivnosti koje treba sprovesti tokom ovog procesa.

Forme organizovanja pravnih lica

U cilju boljeg razumevanja procesa otvaranja firme, bitno je da definišemo koje pravne forme privrednih subjekata postoje u Srbiji, to su:

 1. DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću)
 2. Preduzetnik*
 3. Akcionarsko društvo
 4. Ortačko društvo
 5. Komanditno društvo

*Preduzetnik spada u fizičko lice koje je registrovano za obavljanje različitih delatnosti, Zakon o privrednim društvima prepoznaje samo ostala 4 tipa u podeli. Radi lakšeg pojašnjenja procesa otvaranja firme i popunog odgovora na sva pitanja koja se tiču te teme, u podelu smo uvrsitili i preduzetnike.

1. DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću)

 

Osnivanje DOO Varvarin
Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Varvarinu

DOO je vrsta privrednog društva koje može imati jednog ili više osnivača, koji su vlasinici udela u osnovnom kapitalu društva. Članovi odgovaraju za obaveze preduzeća samo do visine svog uloga.

2. Preduzetnik

 

Preduzetnik je fizičko lice registrovano u Agenciji za privredne registre radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja zarade. Osniva se kao oblik privrednog društva i odgovara ličnom imovinom za sve obaveze preduzeća.

3. Akcionarsko društvo

 

Akcionarsko društvo organizuje se sa osnovnim kapitalom sastavljenim od akcija, a akcionari imaju određena prava u odnosu na svoj udeo.

4. Ortačko društvo

 

Ortačko društvo osnivaju dva ili više osnivača, nazvanih ortacima, a odgovorni su svojom imovinom za obaveze preduzeća.

5. Komanditno društvo

 

Komanditno društvo ima najmanje dva osnivača, komplementara (neograničena odgovornost) i komanditora (odgovornost ograničena ulogom).

Sada kada ste upoznati sa svim formama organizacije pravnih lica, hajde da odgovorimo na jedno od glavnih pitanja, a to je, kako otvoriti firmu.

Kako otvoriti firmu u Varvarinu?

 

Kako otvoriti firmu u Varvarinu?
Koraci za otvaranje firme u Varvarinu

Nakon što ste odabrali pravnu formu svog preduzeća, bilo da je u pitanju DOO, akcionarsko duštvo ili preduzetništvo, vreme je za naredne korake. Za otvaranje firme u Varvarinu, neophodno je da:

 1. Odaberete delatnost kojom će se vaša firma baviti
 2. Odredite adresu na kojoj će preduzeće biti prijavljeno (sedište firme)
 3. Registrujete društvo/preduzetnike u APR-u

Online ili klasično otvaranje firme – Šta odabrati?

 

Preduzetnici danas imaju mogućnost da biraju između tradicionalnog – offline otvaranja preduzeća i modernog – online otvaranja putem digitalnih tehnologija. Klasična procedura za otvaranje firme obuhvata:

 1. Odlazak kod notara
 2. Izmirenje svih naknada
 3. Posetu APR-u

Sa druge strane, online otvaranje firme zahteva posedovanje digitalnog potpisa i čitača kartica, a ceo proces se odvija putem interneta.

Izbor između ova dva pristupa zavisi od preferencija i navika osobe koja otvara firmu. Digitalno doba donosi brojne prednosti, uključujući značajne uštede vremena. Iskorišćavanje svih dostupnih pogodnosti modernih tehnologija može biti mudan pristup. Sa druge strane, neki ljudi i dalje preferiraju tradicionalni metod koji podrazumeva fizičko predavanje dokumentacije i posetu državnim ustanovama.

Izbor se svodi na vaše lične preferencije, nakon što ga napravite, vreme je saznate sve pojedinosti o dokumentaciji koja je potrebna za otvaranje firme ili DOO.

Šta je potrebno za otvaranje firme u Varvarinu?

 

Odluke pri otvaranju firme Varvarin
Odluke pri otvaranju doo ili preduzetnika Varvarin

Kao što smo napomenuli, pre postupka registracije firme, potrebno je doneti nekoliko ključnih poslovnih odluka koje će direktno uticati na buduće poslovanje. Ove odluke uključuju određivanje delatnosti firme, izbor lokacije sedišta, odluku o PDV obavezi, broju zaposlenih, izboru knjigovođe i slično.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi donošenja ovih odluka, razmislite o uslugama poslovnog savetovanja.

Tri najbitnije odluke koje treba da donesete tiču se:

 1. Izbora naziva firme
 2. Izbora šifre delatnosti
 3. Osnivačkog akta

1. Izbor naziva firme – Osnivanje preduzetnika ili društva

 

Prilikom biranja imena za vašu firmu, ne zaboravite da ono treba da odražava suštinu vašeg poslovanja, ali istovremeno da bude lako pamtljivo i prepoznatljivo. Ime firme može sadržavati i dodatne elemente prema zakonu.

Bitno je da poslovno ime sadrži i pravnu formu koja se označava na sledeći način:

 1. Za društvo sa ograničenom odgovornošću skraćenica je d.o.o. ili doo
 2. Za akcionarsko društvo skraćenica je a.d. ili ad
 3. Za ortačko društvo koristi se skraćenica o.d. ili od
 4. Za komanditno društvo koristite k.d. ili kd

Pre nego što otvorite firmu, važno je proveriti da li željeni naziv firme nije već zauzet i da ispunjava sve uslove za registraciju. Ovu proveru možete obaviti u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre putem pretrage dostupne na njihovoj zvaničnoj veb stranici. Prilikom pretrage, odaberite formu privrednog društva i koristite navodnike po potrebi kako biste suzili rezultate.

Na sajtu Agencije za privredne registre postoji i mogućnost rezervacije naziva.

2. Izbor šifre delatnosti – Na korak do registracije firme

 

Pravna lica i privredni subjekti obavezni su da odaberu šifru delatnosti kojom će se baviti. Ova šifra označava pretežnu delatnost vaše firme, odnosno najvažniju delatnost koju će firma obavljati radi sticanja profita.

Pored toga, postoji i mogućnost odabira sporednih delatnosti za vaš biznis. Bitno je naglasiti da ukoliko sporedna delatnost postane dominantna, neophodna je izmena statusa, što za DOO ili ostala društva u Srbiji uključuje i izmenu osnivačkog akta.

3. Osnivački akt – Temelj za otvaranje firme

 

Osnivački akt je ključni dokument prilikom osnivanja društva, predstavljajući konstitutivni akt koji može biti odluka o osnivanju za jednog osnivača, ili ugovor o osnivanju za više osnivača.

Zakon o privrednim društvima (link) naglašava da se prilikom osnivanja, potpisi na osnivačkom aktu overavaju u skladu sa zakonom. Potpisi se mogu zameniti kvalifikovanim elektronskim potpisom.

U ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću, osnivačkim aktom se uređuje upravljanje privrednim društvom i druga pitanja. Akcionarsko društvo, osim osnivačkog akta, ima i statut kojim se uređuje upravljanje društvom.

U saradnji sa Biznis Modus timom, izradite osnivački akt koji će biti vaša ključna smernica ka izgradnji čvrstog i prosperitetnog preduzeća. Pored toga, brinemo se da sva neophodna dokumentacija bude tačna i pravilno podneta Poreskoj upravi kako biste se osigurali da ste spremni za poslovanje.

Registracija firme – Proces i dokumentacija

 

Proces registracije nakon osnivanja firme u Varvarinu
Registracija firme u Varvarinu

Registraciona prijava osnivanja privrednog društva se od 17.05.2023. god. podnosi isključivo elektronskim putem. Ovaj moderni pristup omogućava efikasnu proceduru, a eRegistracija zahteva posedovanje elektronskog potpisa, čitača elektronskih kartica i platne kartice (Visa, MasterCard ili Dina).

Registracija preduzetnika

 

Za osnivanje preduzetnika, podnosiocu zahteva potrebni su popunjena registraciona prijava, overena fotokopija lične karte, dokaz o plaćenoj taksi za osnivanje i, po potrebi, saglasnost organa o obavljanju delatnosti. Ovu dokumentaciju je potrebno priložiti u APR.

Proces elektronske prijave omogućava fizičkom licu ili ovlašćenom punomoćniku da efikasno podnesu zahtev za registraciju.

Registracija društva – Osnivanje DOO

 

Procedura otvaranja DOO u Srbiji, zahteva pažljivo sprovođenje koraka kako bi se obezbedila pravna osnova i uspešna registracija. Ovaj postupak je nešto složeniji, ali sa jasnim smernicama uz adekvatne računovodstvene usluge, može biti pravilno izveden.

Koraci za otvaranje DOO:

Koraci Pojašnjenje
1. korak – Registraciona prijava Podnošenje jedinstvene registracione prijave za osnivanje DOO i upis u registar poreskih obveznika.

Potpisivanje od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, ili lica ovlašćenog za zastupanje (uz punomoćje ako je potrebno).

2. korak – Dokumentacija o identitetu članova društva Fotokopije ličnih karata za domaće državljane, ili pasoša za strane državljane.

U slučaju osnivanja od strane pravnog lica, prilaže se izvod iz registra gde je to pravno lice prethodno registrovano.

3. korak – Osnivački akt DOO Odluka o osnivanju za jednočlano društvo ili Ugovor o osnivanju za višečlano DOO.

Ovaj dokument treba biti potpisan od strane svih osnivača ili članova društva i overen.

4. korak – Odluka o zastupniku Odluka o imenovanju zastupnika, ukoliko već nije određen osnivačkim aktom.

Overen potpis zastupnika.

5. korak – Uplata novčanog uloga Potvrda iz banke o uplati novčanog uloga kao dokaz o plaćenoj naknadi za osnivanje DOO.
6. korak – Nenovčani ulog Sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga (ukoliko postoji).
7. korak – Dokaz o plaćanju naknada Dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju osnivanja DOO i dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta.

Dodatna dokumentacija za dvodomni DOO

 

Prilikom upravljanja DOO, osnivač bira između jednodomnog i dvodomnog sistema. U jednodomnom upravljanju, firma ima jednog, ili više direktora koji donose ključne odluke. Dok sa druge strane, dvodomni sistem uključuje direktore i nadzorni odbor.

Ukoliko se odlučite za dvodomni sistem, potrebno je da priložite dodatnu dokumentaciju koja uključuje odluku o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, osim ako su ta imenovanja već definisana u osnivačkom aktu.

Ova odluka o upravljanju je izuzetno bitna za vaš biznis, zato što postavlja temelje za organizacionu strukturu i dinamiku donošenja odluka u DOO.

Koliko košta otvaranje firme?

 

Cena otvaranja firme u Varvarinu
Cena registracije firme u Varvarinu

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta u APR-u iznosi 6.500 dinara, detaljnije u tabeli:

Lica koja otvaraju firmu Registracija Elektronska registracija Brisanje
Privredni subjekt 6.500 rsd 5.900 rsd 3.300 rsd
Preduzetnik 1.600 rsd 1.500 rsd 1.300 rsd

Zakon o privrednim društvima (član 16.) definiše i mogućnost povraćaja troškova u vezi sa osnivanjem društva, ali jedino ukoliko je to predviđeno osnivačkim aktom, ili statutom.

Koraci i proces koji slede nakon otvaranja firme

 

Proces nakon otvaranja firme u Varvarinu
Koraci nakon otvaranja i registracije firme Varvarin

Nakon uspešnog osnivanja kompanije, sledeći koraci obuhvataju:

 1. Izradu pečata
 2. Otvaranje poslovnog računa u banci
 3. Prijavu u poreskoj upravi
 4. Sticanje kvalifikovanog elektronskog potpisa
 5. Odluku o ulasku u sistem PDV-a
 6. Izbor knjigovodstvene agencije

Hajde da pojasnimo poslednje korake koje ćete preuzeti pri otvaranju firme u Srbiji.

1. Izradu pečata

 

Za početak možete da razmotrite izradu poslovnog pečata. Zakonom iz 2018. on više nije obavezan za privredne subjekte. I pored toga što više nike obavezan, pečat može biti koristan za određene formalnosti.

2. Otvaranje poslovnog računa u banci

 

Zatim sledi ključan korak, otvaranje tekućeg računa u banci. Pre nego što se odlučite za banku, važno je istražiti njihove tarife, usluge i pogodnosti koje nude. Za otvaranje računa potrebno je podneti osnovnu dokumentaciju, koja može varirati od banke do banke.

3. Prijavu u poreskoj upravi

 

Nakon toga, prijavite se u poreskoj upravi kako biste bili evidentirani kao novi poreski obveznik. Poreska prijava se podnosi u filijali Poreske uprave i predstavlja prijavu za porez na dobit radi utvrđivanja akontacionog poreza. Ovaj proces može biti obavljen elektronski uz kvalifikovani elektronski potpis.

Kada dobijete Rešenje o registraciji, potrebno je podneti poresku prijavu u roku od 15 dana od datuma osnivanja firme. Ovlašćeni knjigovođa može popuniti i podneti poresku prijavu, koja se može poslati i elektronskim putem.

4. Sticanje kvalifikovanog elektronskog potpisa

 

Kao što smo već na nekoliko mesta spomenuli, da biste koristili elektronske servise, poput podnošenja poreskih prijava, neophodan je kvalifikovan elektronski potpis. Za izdavanje ovog potpisa, podnosi se zahtev u nadležnoj Policijskoj upravi, ili putem adekvatnih administrativnih usluga.

5. Odluku o ulasku u sistem PDV-a

 

Razmotrite da li želite ući u sistem PDV-a odmah nakon osnivanja firme. Odluka zavisi od očekivanog obima poslovanja, uključujući i troškove. U donošenju ove odluke, ali i mnogih drugih, može vam pomoći poresko savetovanje.

Uključivanje u sistem PDV-a je obavezno ako očekujete godišnji promet veći od 8.000.000 dinara.

6. Izbor knjigovodstvene agencije

 

Poslednji korak je da odaberete knjigovodstvenu agenciju koja će vam pomoći u vođenju finansijskih evidencija i ispunjavanju poreskih obaveza.

Uspešno otvaranje firme ne mora da bude teško

 

Da biste čitav ovaj niz koraka koji su neophodni za osnivanje firme izvršili uspešno, potreban vam je pouzdan partner, neko sa znanjem i iskustvom, a to smo mi, Biznis Modus Team. Mi nudimo više od računovodstvenih usluga, uspeh vašeg poslovanja je naš cilj. Zajedno možemo da ga ostvarimo, kontaktirajte nas već danas.

Telefon: +381 37 350 27 27

Email: biznismodusteamdoo@gmail.com

Biznis Modus se nalazi u Kruševcu, ali usluge otvaranja i registracije firmi pružamo i našim klijentima u Varvarinu, kao i u okolnim mestima.

Pored Varvarina, usluge otvaranja firme pružamo i u gradovima:

Scroll to Top