Računovodstvo

Računovodstvo definicija

Sigurno ste puno puta čuli za reč računovodstvo i isto tako se možda pitali šta ono predstavlja. Bez obzira da li ste preduzetnik koji hoće da bolje razume svoju poslovnu delatnost, ili ste zaposleni i želite da saznate kako funkcionišu velike firme, ili ste ipak samo radoznali i želite da naučite nešto novo, važno je da budete upoznati sa pojmom računovodstva.

Računovodstvo je veoma važna stavka u poslovnom svetu. Daje nam uvid u sve brojeve i poslovne transakcije i predstavlja stub svake uspešne organizacije. Pomaže nam da donosimo informisane poslovne odluke i da razumemo finansije i predviđanja na tržištu rada. Ovo je univerzalni jezik poslovnog sveta koji omogućava komunikaciju sa svim delovima organizacije i društva.

Ostanite sa nama jer ćemo u nastavku detaljno istražiti šta je računovodstvo, čime se bavi, koju ulogu ima u poslovnom svetu i zašto je važno da svako, bez obzira na zanimanje, zna nešto osnovno o ovoj disciplini u kojoj se krije uspeh kompanija i firmi širom sveta.

Šta je računovodstvo?

Definicija pojma računovodstvo
Računovodstvo je proces sistematskog skupljanja finansijskih informacija

Računovodstvo možemo da definišemo kao proces analiziranja, beleženja, prikupljanja i razvrstavanja finansijskih informacija zarad praćenja poslovanja i finansijske stabilnosti organizacije. Analiza finansijskih transakcija nam pruža uvid u ekonomsko stanje firme ili kompanije i na taj način nam pomaže u donošenju boljih poslovnih odluka. 

Ono što je veoma interesantno jeste to da se računovodstvo provlači kroz istoriju vekovima unazad. Neki oblici računovodstva datiraju iz davnina, a najraniji su pronađeni u drevnoj Mesopotamiji (Asiriji) i stari su preko 7,000 godina. U to vreme, ljudi su koristili primitivne računovodstvene principe kako bi vodili evidenciju za rast žitarica i stoke. Sama činjenica da je računovodstvo još tada bilo u upotrebi, pokazuje nam koliko je ono ustvari važno. 

U današnjem svetu, računovodstvo je osnova za sigurno i uspešno poslovanje jer predstavlja glavni izvor finansijskog izveštavanja. Privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti u sferi računovodstva se nazivaju računovodstvene agencije.

U malim preduzećima poslove računovodstva obavlja računovođa, dok u srednjim ili velikim preduzećima, ovakvu vrstu posla obavlja grupa ljudi koja je podeljena u više grupa (sektori, odeljenja, službe) i to se naziva menadžersko računovodstvo. Postoji i takozvano finansijsko računovodstvo, koje obuhvata proces davanja informacija ljudima van organizacije, kao što su banke i dobavljači, investitori, ekonomisti, vladine organizacije i finansijski analitičari. 

Više o vrstama računovodstva pročitajte u nastavku teksta.

Vrste računovodstva

Vrste računovodstva i podela na finansijsko i upravljačko računovodstvo
Računovodstvo se deli na upravljačko i finansijsko

Računovodstvo je vrlo složen sistem koji čini više različiith segmenata kao što su obračuni troškova i učinka, analiza rizika, kontrola, revizija, računovodstveno planiranje i knjigovodstvo sa bilansiranjem. 

Najzanačajnija podela računovodstva u zavisnosti da li računovodstvo pruža informacije korisnicima u organizaciji ili van nje, deli se na:

 1. Upravljačko računovodstvo
 2. Finansijsko računovodstvo

U tabeli ispod možete da vidite glavne razlike između upravljačkog i finansijskog računovodstva.

Kriterijumi  Upravljačko računovodstvo Finansijsko računovodstvo
Uređeno računovodstvenom regulativom NE DA
Fokus sve buduće odluke dešavanja iz prošlosti
Korisnici uprava (menadžeri, interni korisnici) svi zaposleni, banka, investitori, klijenti, dobavljači (eksterni korisnici)

Upravljačko računovodstvo

Upravljačko računovodstvo ili menadžersko računovodstvo, ima zadatak da obezbedi neophodne informacije rukovodstvu tj internim organima u cilju efikasnog upravljanja različitim poslovnim procesima. Glavni elementi upravljačkog računovodstva su računovodstvo troškova i učinka. Naziva se još i interno računovodstvo, a može se čuti i naziv fabričko ili pogonsko računovodstvo. 

Osnovna odlika upravljačkog računovodstva je posvećivanje više pažnje prikladnosti i pravovremenosti informacija. Glavni cilj ove vrste računovodstva jeste da pruži relevantne informacije menadžmentu koji je zadužen za planiranje i kontrolu poslovne organizacije i fokus mu je na sve buduće događaje. 

Upravljačko računovodstvo nam pruža informacije o analizi troškova i rizika, procenjuje efikasnost resursa i identifikuje poslovne prilike i potencijalne probleme.

Finansijsko računovodstvo

Finansijsko računovodstvo ima za cilj da prikupljenje i obrađene podatke dostavi eksternim korisnicima tj svim ljudima van organizacije kao što su klijenti, dobavljači, kupci ili bilo koja grupa koja ima pristup informacijama i uslugama koje određeno poslovno udruženje pruža. 

Ova vrsta računovodstva je regulisana zakonom što znači da postoje propisi koji određuju formu i sadržaje finansijskih izveštaja. Svaki finansijski izveštaj mora da bude sastavljen u skladu sa različitim zakonima kao što je npr. Zakon o računovodstvu. Fokusira se na prošle događaje i istražuje sve poslovne promene koje su se dešavale u preduzeću. 

Najvažniji finansijski izveštaji su bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim sredstvima. Oni nam daju detaljan uvid u finansije i performanse poslovne zajednice. 

Sada kada smo detaljnije pojasnili upravljačko i finansijsko računovodstvo, u nastavku ćemo otkriti šta sve spada pod računovodstvene aktivnosti kako bi bolje razumeli kako funkcioniše jedna organizacija.

Šta spada pod računovodstvo?

Računovodstvo i sve njegove aktivnosti
Računovodstvo podrazumeva širok spektar poslovih aktivnosti

Računovodstvo obuhvata veliki raspon aktivnosti koje su od suštinskog značaja za efikasno i pravilno upravljanje poslovne organizacije. 

Pod računovodstvo spadaju sledeće aktivnosti:

 • Otvaranje firme – Proces osnivanja i registracije poslovnog subjekta.
 • Administrativne usluge – Podrazumevaju vođenje evidencije o svim poslovnim finansijama i transakcijama kao i dokumentima neophodnim za funkcionisanje organizacije.
 • Knjigovodstvo – Računska osnova računovodstva koja evidentira sve poslovne aktivnosti, kao što su beleženje i vođenje finansijskih transakcija.
 • Obračun zarada i kadrovsko upravljanje – Ovo podrazumeva evidenciju o zaposlenima, obračun svih zarada i osigurava poštovanje svih zakonskih regulativa i propisa u radnim odnosima.
 • Poresko savetovanje – Daje profesionalne savete o svim vrstama poreskih obaveza i prilagođavanju poreskih troškova jedne poslovne organizacije.
 • Poslovno savetovanje – Podrazumeva strategijski planirane savete radi što efikasnijeg upravljanja organizacije, analizu finansija i svih izveštaja, kao i otkrivanje novih poslovnih mogućnosti.
 • Finansijski konsalting – Pruža nam pomoć prilikom upravljanja troškovima i novčanim sredstvima i na taj način unapređuje finansijsko poslovanje čitave organizacije. 
 • Izrada biznis plana – Daje nam uvid u detaljnu analizu tržišta i u strategije za rast i razvoj organizacije.
 • Izrada završnog računa – Priprema svih finansijskih izveštaja i sumiranje svih poslovnih i finansijskih aktivnosti organizacije za određeni vremenski period. 

Ponovo dolazimo do zaključka da bez računovodstva nema uspešnog poslovanja jer nam ono pruža podršku u svim segmentima planiranja i finansijskog upravljanja. 

Sada kada smo ustanovili koje su to aktivnosti koje čine računovodstvo, istražićemo detaljnije koji je osnovni zadatak računovodsta.

Povezano: Usluge računovodstva »

Osnovni zadatak računovodstva

Zašto nam je računovodstvo važno?
Glavni zadatak računovodstva je sakupljanje finasijskih podataka putem različitih izveštaja

Glavni i osnovni zadatak računovodstva je sakupljanje i obrada finansijskih podataka. Svi finansijski podaci se nalaze u različitim finansijskim izveštajima, a najznačajniji izveštaji su:

 • Bilans stanja – Prikazuje trenutni pregled finansija u kompaniji, najčešće na kraju kvartala ili godine. Deli se na aktivu (novac, nekretnine, investicije, zalihe, oprema) i pasivu (vlasnički kapital i obaveze kompanije).
 • Račun dobiti i gubitka – Izveštaji o profitu i gubitku sumiraju prihode i rashode, kao i dobit ili gubitak za vreme određenog perioda. Prihodi podrazumevaju prihode od usluga ili robe, a rashodi podrazumevaju troškove (prodaja, amortizacija, administracija, porezi).
 • Promena kapitala – Ovaj izveštaj nam daje uvid u sve promene koje se dešavaju u vlasničkom kapitalu. Te promene su najčešće informacije o izdavanju novih akcija, neto prihodu ili neto gubitku, isplate dividendi itd.
 • Novčani tokovi – Pokazuje pregled ulaska i izlaska novca iz kompanije za vreme određenog vremenskog perioda. Deli se na investicione novčane tokove, finansirajuće i novčane tokove od operacija. Pomaže kompaniji da razume gde se troši novac.

Svi ovi izveštaji pružaju značajne informacije bez kojih poslovna organizacija ne bi mogla da funkcioniše. Pomažu investitorima, kreditorima i menadžmentu da bolje razumeju finansije i rad kompanije.

U cilju donošenja dobre i uspešne poslovne odluke, moraju da se prikupe sve finansijske informacije, kojima se bavi računovodstvo, a bazira se na knjigovodstvenim izveštajima i novčanim evidencijama. Ova dva pojma su usko povezana, ali ih nikako ne bi trebalo mešati. 

Jedna od najčešćih grešaka jeste upravo poistovećivanje računovodstva sa pojmom knjigovodstva, pa ćemo se zbog toga u nastavku pozabaviti razlikama između ova dva pojma.

Računovodstvo i knjigovodstvo – razlike

Knjigovodstvo i računovodstvo razlike
Računovodstvo podrazumeva analizu svih finansijskih podataka,a knjigovodstvo se računski bavi vođenjem finansija i pripremanjem izveštaja

Da bismo razumeli razliku između računovodstva i knjigovodstva, prvo ćemo objasniti šta je to knjigovodstvo.

Knjigovodstvo je računski i glavni deo računovodstva koji ima zadatak da evidentira stanje imovine, sve finansijske obaveze i da kontroliše poslovnu dokumentaciju u poslovnim knjigama. Zadatak knjigovođe je da piše finansijske izveštaje kojima se prati rad organizacije. Važno je napomenuti da poslovne promene koje ne mogu da se izraze novčano, u knjigovodstvu ne mogu ni da se evidentiraju.

Računovodstvo je mnogo šira oblast od knjigovodstva. Knjigovodstvo predstavlja vođenje poslovnih knjiga koje evidentiraju priliv i odliv novca, sve prihode i rashode firme kao i bilo koje promene u imovini. Knjigovođa ima zadatak da proknjiži svu poslovnu dokumentaciju koja se dostavlja na mesečnom i godišnjem nivou, dok se računovođa bavi detaljnom analizom sveukupnih finansija i poslovanja čitave organizacije.

Oba pojma igraju veoma važnu ulogu u finansijskom upravljajnu, i neophodna su za nesmetano i pravilno funkcionisanje organizacije.

Nakon što knjigovođa detaljno analizira sve finansijske transakcije, računovođa ih dalje analizira, procenjuje profitabilnost i pravi planove za dalji napredak preduzeća. 

Možemo da zaključimo da jedno bez drugog ne idu. Knjigovodstvo pruža osnovne finansijske informacije, a računovodstvo ih analizira i tako donosi odluke koje se tiču budućeg poslovanja. Obe funckije omogućavaju praćenje novčanih sredstava i stanja, planiranje budžeta i osiguravaju usklađenost sa svim zakonskim propisima.

Računovodstvo je ključ za uspešno poslovanje

Računovodstvo je glavni alat koji svako može da koristi i primenjuje, kako bi unapredio svoje veštine i poslovanje. Razumevanjem osnovnih principa računovodstva unapređujemo upravljanje finansijama i donosimo ispravnije poslovne odluke.

Vođenjem detaljnih finansijskih izveštaja i analiziranjem svih troškova i prihoda, računovodstvo omogućava menadžmentu da efektivno upravlja svim svojim resursima i smanji izbijanje potencijalnih problema na minimum. 

U današnjem poslovnom svetu, računovodstvo je nezaobilazan deo poslovanja koje garantuje dugoročni uspeh organizacije. Iz tog razloga, neophodno je da se shvati koliko je bitno investirati u kvalitetno računovodstveno osoblje kako bi se osiguralo poslovanje i održivost na tržištu.Ukoliko vam je potrebna stručna podrška u oblasti računovodstva i knjigovodstva, kontaktirajte nas. Naša firma nudi širok spektar znanja u ovoj oblasti i pruža visoko kvalitetne usluge. Trudimo se da budemo veran partner i da pomognemo u ostvarenju svih poslovnih ciljeva. Sa našim timom stručnjaka, uspeh vašeg biznisa je zagarantovan!

Scroll to Top