Finansije – Tipovi, značaj i pokazatelji

Saznajte sve o finansijama

Finansije su nezaobilazna tema u poslovnom svetu. One predstavljaju temelj svake ekonomske aktivnosti i učestvuju u svim aspektima našeg života, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Bez obzira da li je reč o rukovođenju ličnog ili firminog budžeta, neophodno je da razumemo kako funkcionišu finansijski principi

Finansijski principi oblikuju sve odluke koje donosimo i utiču na dugoročne ciljeve. Finansije su svuda oko nas, sa njima se susrećemo svakodnevno i zato je važno da znamo kako da ih analiziramo. 

Istražićemo šta su to finansije, kakva je njihova primena u poslovnom okruženju, koji sve tipovi postoje, kao i kakav uticaj imaju u savremenom društvu.

Šta su finansije?

Finansije definicija
Finansije su naučna oblast koja se bavi proučavanjem i upravljanjem novca i kapitala

Finasije su jedna veoma opširna naučna oblast koja se bavi upravljanjem novca, kapitala i ostalih finansijskih resursa. Izučava se kao deo ekonomske nauke i sve dok bude postojao novac, postojaće i finansije. 

Počeci razvoja finansija se vezuju za prvu polovinu 20. veka i osnovni prinicip finansija je društveni i javni interes. Finansije postoje u svim aktivnostima i tokovima jedne zemlje, a kako bi uspešno upravljali finansijama, neophodno je da imamo znanja iz drugih oblasti kao što su računovodstvo, knjigovodstvo, finansijska matematika i ekonomika. 

Finansije se bave temama vezanim za investiranje, štednju, upravljanje rizicima, zaduživanje i upravljanje novčanim tokom. 

U nastavku teksta, pozabavićemo se značajem finansija.

Značaj finansija

Koji je značaj finansija?
Finansije su glavni pokretači ekonomske aktivnosti

Finansije su veoma važne kako na individualnom, tako i na globalnom nivou. Njihov značaj se ogleda u mnogim stvarima:

 • Omogućuju upravljanje novcem – Zahvaljujući finansijama, preduzeća, pojedinci i institucije efikasno upravljaju svojim finansijskim resursima.
 • Pospešuju ekonomski rast – Štednja, investiranje i upravljanje finansijama na adekvatan način doprinosi razvoju i napredovanju ekonomije.
 • Podstiču različite inovacije – Finansiranjem projekata i istraživanja, novonastalih kompanija i startapa u preduzetništvu, finansije podstiču veliki broj inovacija.
 • Osiguravaju alokaciju resursa – Tržišta kapitala pomažu preduzećima da sakupe novac za svoje projekte, dok cene deonica i kamatne stope ukazuju na to gde je najpametnije uložiti taj novac.
 • Pružaju likvidnost – Pojedinci i preduzeća uspevaju da zadovolje svoje finansijske potrebe zahvaljujući finansijskim sistemima koji omogućavaju transformisanjem imovine u gotovinu i obrnuto.
 • Pružaju osiguranje i zaštitu od rizika – Osiguranje pruža zaštitu od bolesti, nesreća i neočekivanih gubitaka. Finansijsko planiranje pomaže u smanjenju i upravljanju rizika čime se gradi sigurnija finansijska budućnost.

Zaključujemo još jednom da su finansije osnova današnjeg društva i moderne ekonomije. One nam pružaju bogatu osnovu za rast, razvoj i inovacije u poslovnim i ličnim ciljevima.

Kako bi što bolje razumeli finansije i sve oblasti kojima se one bave, istažićemo koji sve tipovi finansija postoje.

Tipovi finansija

Koji sve tipovi finansija postoje?
Finansije delimo na lične, poslovne i javne

Nauka o finansijama može da se podeli u dve grupe:

 1. Finansije u užem smislu – Obuhvataju samo javne finansije, finansije od strane države.
 2. Finansije u širem smislu – Obuhvataju monetarne institucije (berze, banke, osiguravajuće kompanije), privredna društva, političko-teritorijalne zajednice i monetarne poslove koje obavljaju fizička lica.

Razlikujemo tri tipa finansija:

 1. Javne finansije
 2. Poslovne finansije
 3. Lične finansije

Javne finansije 

Javne finansije predstavljaju skup finansijskih aktivnosti jedne države zarad izvršavanja društvenih zadataka i funkcija. Bave se prikupljanjem javnih prihoda kao što su porez, takse, carine, upravljanjem javnih dugova koje država ima prema kreditorima, i planiranjem javnih rashoda za različite projekte. 

Učestvuju u sprovođenju ekonomske politike jer utiču na korišćenje poreza i rashoda za regulaciju ekonomske stabilnosti, kao i na monetarnu politiku jer kontrolišu ponudu novca i kamatnih stopa koje doprinose monetarnoj stabilnosti. 

Ove vrste finansija zahtevaju veliki nivo odgovornosti, jer su sve javne i vladine institucije odgovorne za građane i upravljanje finansijskim sredstvima. 

Poslovne finansije

Poslovne ili korporativne finansije se odnose na upravljanje novca u poslovnom sektoru. Ova oblast finansija se bavi proučavanjem finansija unutar kompanije ili preduzeća i podrazumeva planiranje, investiranje, upravljanje kapitalom i rizicima i finansijsko izveštavanje. 

Bave se funkcijskim odnosima koji postoje unutar jedne organizacije, ali i eksternim odnosima između države, banke i preduzeća. Poslovne finansije su usko povezane sa matematikom, statistikom, informatikom, a pogotovo računovodstvom, jer se poslovanje pokazuje putem bilansa stanja i uspeha.

Poslovne finansije omogućavaju preduzeću da efikasno koristi svoje resurse. One pomažu u upravljanju kapitalom i proceni troškova. 

Lične finansije

Lične finansije se odnose na donošenje odluka u cilju zadovoljavanja ličnih potreba. Pokazuju upravljanje novca pojedinca ili domaćinstva. One podrazumevaju praćenje i upravljanje prihodima i rashodima, štednjom, i investicijama radi postizanja finansijske sigurnosti.

Praćenje ličnih finansija je važno kako bi uvideli na šta se troši novac. Upravljanje štednjom je najvažniji deo ličnih finansija jer se na taj način omogućava čuvanje novca za nepredviđene troškove i ostvarivanje dugoročnih ciljeva.

Investiranje je takođe veoma bitan aspekt ličnih finansija jer investiranjem u finansijske instrumente kao što su akcije, obveznice, fondovi ili nekretnine, može da dođe do rasta kapitala.

Za lične finansije je od velike važnosti i umeće upravljanja dugovima, a kreditne kartice, hipoteke i zajmovi su najčešći oblici dugovanja. Da ne bi došlo do finansijskih poteškoća, neophodno je izmirivati troškove na vreme i izbeći prekomerno zaduživanje.

Elementi kao što su porezi, osiguranje, penzioni fond i nasledstvo igraju veliku ulogu u ličnim finansijama i dugoročnom planiranju, i zato ove finansije zahtevaju disciplinu kako bi se ostvarila finansijska sigurnost tokom života

Sada kada znamo osnovne tipove finansija, neophodno je da razumemo povezanost između finansija i računovodstva kako bi detaljno analizirali finansijsku aktivnost i donosili informisane poslovne odluke.

Finansije i računovodstvo

Zašto su finansije i računovodstvo važni?
Finansije i računovodstvo su važan deo poslovanja jer pružaju informacije o finansijskom stanju i radu preduzeća

Finansije i računovodstvo su dva veoma usko povezana pojma koja zajedno omogućavaju rad preduzeća. Igraju glavnu ulogu u upravljanju finansijskim resursima i daju tačne informacije o stanju finansija u preduzeću.

Na osnovu podataka dobijenih iz knjigovodstva, računovodstvo obuhvata kreiranje i analizu finansijskih izveštaja, a finansije treba da odgovore na pitanje kako će se poslovati i raspolagati imovinom i svim zaređenim novcem.

Finansije upravljaju novcem, a računovodstvo vodi evidenciju o finansijskim transakcijama i priprema izveštaje. Obe oblasti su povezane i zajedno doprinose efikasnom upravljaju resursa i održavanju i praćenju finansija preduzeća.

Razumevanje računovodstva i finansija je ključno za donošenje informisanih odluka o preraspodeli resursa, a razumevanje finansija i bankarstva nam omogućava da istražimo na koji način finansijske institucije podržavaju poslovanje preduzeća. U nastavku saznajte više o tome.

Finansije i bankarstvo

Zašto je bankarstvo važno za finansije?
Finansije i bankarstvo omogućavaju efikasno poslovanje preduzeć

Kada je reč o finansijama, za stabilnost i prosperitet preduzeća neophodno je razumeti pojam bankarstva. Bankarstvo je centar finansijskog sistema koji omogućava nesmetano kretanje novca kroz ekonomiju. 

Banke prikupljaju novčana sredstva od korisnika usluga, a zatim ih u obliku kredita plasiraju državi, preduzećima i pojedincima. Na taj način se omogućava finansiranje različitih projekata koji doprinose ekonomskom rastu i razvoju.

Bankarstvo ne može da funkcioniše bez finansija jer one predstavljaju instrument za rad bankarskog sektora. Devize, kamatne stope, monetarna politika i inflacija igraju glavnu ulogu u stvaranju bankarske politike i njenih strategija. 

Banke utiču na ekonomsku stabilnost putem ponude novca i kamatnih stopa i zajedno sa finansijskim sektorom, sprovode monetarnu politiku centralnih banaka. Zbog toga je saradnja između finansija i banke od veoma velikog značaja. 

Bez finansijskih resursa, bankarski sektor ne bi mogao da ra radi i obrnuto. Možemo da zaključimo da ova dva pojma potpuno zavise jedno od drugog i stvaraju plodno tlo za ekonomski rast i razvoj.

Da bi još bolje shvatili finasije i kako one funkcionišu, neophodno je da znamo koji su to finansijski pokazatelji i šta nam oni govore o poslovanju.

Finansijski pokazatelji

Šta su to finansijski pokazatelji?
Najznačajniji finansijski pokazatelji su likvidnost, solventnost i rentabilnost

Finansijski pokazatelji analiziraju finansijske pozicije i poslovne aktivnosti jedne organizacije. Ovi pokazatelji nam daju uvid u informacije o različitim aspektima poslovanja, kako bi menadžment, investitori i ostale zainteresovane strane mogle da donesu što bolju odluku koja se tiče poslovanja.

Postoji puno paramatera koji nam ukazuju na finansijske pokazatelje, a najznačjaniji su:

 • Likvidnost – Predstavlja sposobnost preduzeća da izmiri sve svoje obaveze prema dobavljačima za 12 meseci, odnosno u kraćem roku. Likvidnost je odnos svih tekućih sredstava i obaveza i mogućnost pokrivanja istih. 
 • Solventnost – Podrazumeva sposobnost preduzeća da izmiruje sve svoje obaveze na dug rok.
 • Rentabilnost – Najvažniji finansijski pokazatelj koji ukazuje na mogućnost povrata svih uloženih resursa i sredstava. 

Važno je spomenuti da u finansijama postoji dve vrste rokova:

 1. Kratkoročni rokovi – Ovi rokovi podrazumevaju rokove do 12 meseci, i njih još nazivamo i kratkoročne obaveze.
 2. Dugoročni rokovi – Ovakvi rokovi su za period koji je duži od 12 meseci i nazivaju se još i dugoročne obaveze. 

Poslovanje preduzeća zavisi od sposobnosti održavanja kontakta sa poveriocima i redovnog plaćanja i izmirivanja obaveza. Uspeh preduzeća se sastoji od prodaje i naplate potraživanja i zato je veoma važno da se sve obaveze izmiriju na vreme, kako ne bi došlo do potencijalnog gomilanja dugova koje je kasnije sve teže otplatiti.

Svi ovi finansijski pokazatelji su neophodni za uspešno poslovanje. Glavni cilj svakog preduzeća je uvećanje sredstava i kapitala kako bi se ostvarila dobit

Analiziranjem finansijskih pokazatelja se bolje razumeju performanse preduzeća, a da bi još bolje razumeli poslovanje, neophodno je da znamo kako izgleda izvor finansiranja preduzeća.

Finansiranje preduzeća

Finansije i finansiranje preduzeća
Finansiranje preduzeća se obavlja iz različitih izvora finansijskih resursa

Da bi preduzeće nesmetano funkcionisalo, neophodno je da ima izvor finansijskih resursa koji će omogućiti pokretanje, razvoj i održavanje poslovanja. 

Postoje različiti načini za pribavljanje novca, a najčešći oblici finansiranja preduzeća su:

 • Bankarsko kreditiranje – Ovakva vrsta finansiranja može da bude u obliku kratkoročnih ili dugoročnih zajmova, dok se plaćanje kamate vrši na pozajmljeni iznos.
 • Samofinansiranje – Koriste se interni resursi preduzeća kako bi se finansirale investicije i poslovanje. Samofinansiranje može da uključuje amortizaciju, prodaju imovine, skupljanje interne likvidnosti ili reinvestiranje profita.
 • Zajedničko ulaganje dva preduzeća – Ulaganje kapitala dva preduzeća je čest oblik finansiranja. Posao se obavlja u jednom preduzeću, najčešće domaćem, a ulog kapitala od drugog, stranog, je dugoročna obaveza koja nije pod kamatom.
 • Međunardono finansiranje – Preduzeće može da se finansira na međunarodnom tržištu kotirajući se na berzi kako bi sakupilo kapital izvan svoje zemlje. Podrazumeva kredite od međunarodnih banaka, privlačenje stranih investicija ili emitovanje obveznica na tržištu kapitala.
 • Specifični oblici finansiranja – Ovi oblici finansiranja podrazumevaju lizing, franšizing, koncesiono finansiranje, faktoring, forfeting i finansiranje iz sredstava bez obaveze povraćaja.

Odluka o izvoru finansiranja utiče na finansijsku profitabilnost , rizik i likvidnost. Upravljanje finansijskim resursima je važno za održavanje rasta i stabilnosti preduzeća. 

Sa kontrolom troškova, budžeta i upravljanjem obrtnim sredstvima preduzeće uspeva da ostvari svoje poslovne ciljeve i dodje do dugoročnog uspeha.

Finansije su osnova za dobro poslovanje

Analizirajući različite aspekte finansijskog sveta, dolazimo do zaključka da upravljanje novcem, kapitalom i rizicima igra glavnu ulogu na putu do postizanja finansijske sigurnosti, rasta i prosperiteta. Finansije su temelj za uspešno i efikasno poslovanje i zato je veoma bitno da shvatimo njihovu važnost i predmet izučavanja. Pored toga što su pokretač za poslovanje, finansije pospešuju ekonomsku aktivnost i omogućavaju društveni napredak. 

Važno je da nastavimo da ulažemo u obrazovanje i upravljanje finansijskim resursima da bi osigurali bolju budućnost. Kao pouzdana knjigovodstvena agencija, pružamo sve usluge koje podstiču vaš biznis da napreduje u oblastima finansija. Uz naše dugogodišnje iskustvo i tim stručnih ljudi, pomoći ćemo vam da na najbolji i najefikasniji način upravljate svojim finansijskim resursima. Tu smo da osiguramo pravilno vođenje knjiga i damo finansijske savete kako bi se ostvarili vaši poslovni ciljevi.

Ukoliko vam je neophodna podrška u finansijskom planiranju i knjigovodstvu, slobodno nas kontaktirajte. Dozvolite nam da budemo vaš verni partner u ostvarivanju svi vaših poslovnih interesa i finansijskog uspeha.

Scroll to Top