6 trikova koji vam mogu pomoći da legalno UMANJITE POREZ

Plaćanje poreza je obaveza. Ako imate svoju firmu, to već znate. Ako to znate, ali izbegavate, to vas može koštati više od samog poreza. Ako i dalje izbegavate, onda znajte da košta sve nas.

Svaki put kada ne platite porez,  manje novca odlazi u zdravstvo, školstvo, infrastrukturu. Svaki put kada ne platite porez doprinosite visokim poreskim stopama koje opterećuju one koji plaćaju porez.

Plaćanje poreza je obaveza, ali visinu poreza možete optimizovati, naravno, na dozvoljen način.

Zakonom i raznim podzakonskim aktima propisana su različita poreska oslobođenja. Ukoliko ih ne poznajete, ne možete ih ni iskoristiti, pa možete doći u situaciju da plaćate porez koji ne morate.

Neki od momenata koji se često previde u praksi navodimo u ovom tekstu, u želji da vas podstaknemo da iskoristite svoja prava, ali ispunite i svoje obaveze po pitanju poreza.

Gubitak iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina

Ukoliko ste u prethodnih pet godina ostvarili gubitak u poslovanju, i to tako da je i rezultat poslovanja po poreskim propisima bio negativan, ovim gubitkom možete umanjiti obavezu poreza na dobit u ovoj godini. Gubitak je iskazan u tkz poreskom bilansu. Ukoliko ste ove godine dobro poslovali, proverite sa svojim knjigovođom da li imate gubitak u poreskom bilansu u prethodnih pet godina kojim biste umanjili oporezivu dobit ove godine i tako iskoristili pogodnost da platite manje poreza.

Troškovi koji se ne priznaju u PB

U istom obrascu – poreskom bilansu (PB) –  iskazani su različiti troškovi koji se ne priznaju za potrebe obračuna poreza na dobit. Neki od njih se nalaze tu jer ne ispunjavaju propisane uslove. Na primer, direktan otpis potraživanja koje nije utuženo ne može se priznati kao trošak koji umanjuje poresku osnovicu. Isto je i sa nekim porezima koji nisu plaćeni ili troškovima obezvređenja imovine koja nije prodata. Ukoliko ste prošle godine iskazali ovakve stavke u poreskom bilansu, one su uvećale vašu dobit. Ako ste u ovoj godini ispunili uslove za priznavanje, sada je možete smanjiti. Dakle, ovi troškovi su svakako u vašem bilansu uspeha smanjili vašu dobit ali za potrebe obračuna poreza na dobit izrađuje se poreski bilans, i u njemu oni neće biti priznati.

Preduzetniku sve ovo može biti komplikovano, ali dovoljno je da znate da postoji kategorija troškova koja se može priznati u ovom periodu jer je tokom godine ispunila propisane uslove za priznavanje i da proverite sa vašim knjigovođom da li ih je uneo u poreski bilans.

Neposlovna potrošnja

Stavka koja se nažalost sve češće sreće u bilansima firmi su nedokumentovani troškovi i troškovi za lične potrebe vlasnika firme.

Naime, zadatak knjigovodstva je da u poslovnim knjigama obuhvati sve troškove koji su nastali ako ima informaciju o njima.

Međutim, ukoliko nisu pravilno dokumentovani, Zakonom o porezu na dobit je propisano da nemate pravo da ih koristite prilikom obračuna oporezive dobiti. Isto je i sa troškovima koji nisu nastali u poslovne svrhe, kao što su troškovi koje vlasnik pravi trošeći imovinu firme za lične potrebe.

Sve veća popularnost poslovnih platnih kartica donela je jedan problem knjigovođama u prvom momentu, a i vlasnicima firmi u drugoj liniji (kada sagledaju posledice učinjenog).

Vlasnici i zaposleni sve više plaćaju karticom a račune od potrošnje ne predaju na knjiženje. Ponekad iz nemara ili neznanja o važnosti ovih računa, kako god, firma na kraju plaća porez na dobit na ovaj vid potrošnje.

Jer trošak je nastao, ali bez račun, on se tretira kao nedokumentovani trošak ili uzimanje iz imovine firme za lične potrebe vlasnika. U oba slučaja, proizvodi obavezu poreza na dobit, a u drugom slučaju i obavezu poreza na prihode od kapitala.

Ako karticu bez pravdanja koristi zaposleni, poreska kontrola može ovo smatrati delom njegove zarade i tražiti obračun poreza i doprinosa na zarade.

U svakom slučaju, vrlo skupo će vas koštati neodgovorno korišćenje platne kartice.

Razmišljajte o plaćanju platnom karticom isto kao i o plaćanju preko tekućeg računa. Plaćajte samo za potrebe posla, uzmite fiskalni isečak i gotovinski račun za svaku potrošnju i izbegavajte bankomat. Retko ko mu je odoleo.

A, da. Nemate ni pravo na odbitak PDV-a u ovim pomenutim slučajevima, jer ne posedujete račun, što je osnovni uslov za odbitak.

Korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe

Još jedna sfera koju preduzetnici propuštaju da urede, pa ih malo truda puno košta je korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe. Pod imovinom ovde mislim na stvari, prava i novac.

Ukoliko koristite privatni automobil za potrebe posla, regulišite to pravno i koristite pogodnosti koje su predviđene. Ako date svoj lični automobil u zakup firmi, možete plaćati potrošeno gorivo za poslovne potrebe i prema računima za ovu potrošnju priznati ih u trošak firme i smanjiti obavezu poreza na dobit. Podsećamo da  PDV iz računa za potrošnju vezanu za putnički automobil ne možete koristiti. Iako su putni nalozi za putnička vozila ukinuti, obavezni ste da imate neki vid evidencije o korišćenju automobila.

Isto je i sa mobilnim telefonom. Uglavnom je registrovan na lično ime, pa mesečni trošak i PDV propadaju iako se telefon koristi u poslovne svrhe.

Razmislite o svim troškovima poslovanja koji ostaju van tokova gotovine vaše firme. Pokušajte da ih prevedete u poslovne, kako biste na dozvoljen način smanjili svoju poresku obavezu.

Nemojte da opremate kancelariju ličnim novcem. Uplatite kapital ili pozajmicu firmi, pa od novca sa računa firme nabavite kancelarijski nameštaj i opremu za rad. Imaćete pravo na troškove amortizuje i odbitni PDV (ako ispunjavate opšte uslove za odbitak).

Plaćajte usluge registrovanim firmama, preduzetnicima i privrednim društvima. Pored toga što nije dozvoljena, saradnja sa subjektima koji rade na crno je skupa. Skupa je jer sve što im platite biće vam oporezovano porezom na dobit, porezom na prihode od kapitala (a to vam je već 35%) a ako ste u sistemu PDV-a, gubite i odbitni porez. (kada izvršite nabavku od registrovane firme, dobijate račun koji vam omogućava odbitak PDV-a, priznavanje troškova i dokaz da su troškovi nastali baš u svrhu obavljanja delatnosti).

Zapošljavanje

Država je propisala olakšice za zapošljavanje lica koja su provela određeni period na evidenciji Službe za zapošljavanje (“na birou”). Ukoliko među ovom kategorijom pronađete novog saradnika, bićete oslobođeni plaćanja dela doprinosa.

Ukoliko imate potrebu da stipendirate učenike i studente, možete činiti to bez plaćanja poreza do propisanog neoporezivog mesečnog iznosa stipendije (u trenutku pisanja ovog teksta 38.458 dinara mesečno).

Neoporeziva primanja zaposlenih

Mnogi poslodavci ne isplaćuju svojim zaposlenima nadoknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla. Ova nadoknada je do određenog iznosa neoporeziva. Naime, poslodavac, recimo ugovori sa svojim zaposlenim neto platu od 50.000  dinara. Na ovaj iznos se obracunava porez po stopi od 10% i socijalni doprinosi od nešto preko 37%. Zbog načina obračuna, ukupan trošak poreza i doprinosa bude više od 65% neto plate. Dakle – puno.

Kada bi deo od 50.000 dinara bila naknada za prevoz recimo 5.000 din., zaposleni bi primio 45.000 dinara na ime zarade i 5.000 na ime prevoza, ali bi poslodavac platio porez i doprinose samo na 45.000, jer je naknada prevoza neoporeziva do iznosa od 5.017 din. (u trenutku pisanja ovog teksta).

Programi koje finansira Vlada Republike Srbije u cilju osbosobljavanja mladih

Vlada Republike Srbije je pokrenula Program “Moja prva plata” sa ciljem osposobljavanja mladih srednjeg i visokog obrazovanja za tržište rada.
Pored ovog postoje i mnogi drugi programi , jedan od njih je i program “ Stručna Praksa “ koji organizuje Nacionalna Služba za Zapošljavanje i lokalna Gradska Uprava.

Više o vim programima imate na zvaničnom sajtu.

Ovaj mali iznos uštede dobija na značaju sa većim brojem zaposlenih.

Ne treba zaboraviti da je poslodavac obavezan da zaposlenima isplati naknadu troškova prevoza, pa nečinjenjem toga krši zakon. Dakle, ne radi se samo o pogodnosti, već o zakonskoj obavezi.

Preknjizenje više uplaćenih poreza na poreske kartice na kojima postoji dug

Ukoliko na nekoj poreskoj kartici imate preplatu možete je iskoristiti za plaćanje druge dospele poreske obaveze. Isto kao i obaveza za porez, i pretplata zastareva u roku od pet godina. Mnogi preduzetnici iz straha od poreske kontrole nikada ne predaju zahtev za preknjiženje i dozvole da im propadne pravo da novac koji su uplatili na ime poreza za te namene i iskoriste. Kako i kada možete preknjižiti pretplatu možete pogledati u posebnom tekstu.

Postoje brojna poreska oslobođenja, olakšice i pogodnosti. Ukazali smo na neke od njih. Na vama je da se upoznate sa svojim poreskim obavezama kako ne biste platili ni manje ni više od onoga što morate.

Scroll to Top