Yearly Archive 2017

Byadmin

6 trikova koji vam mogu pomoći da legalno UMANJITE POREZ

Plaćanje poreza je obaveza. Ako imate svoju firmu, to već znate. Ako to znate, ali izbegavate, to vas može koštati više od samog poreza. Ako i dalje izbegavate, onda znajte da košta sve nas.

Svaki put kada ne platite porez,  manje novca odlazi u zdravstvo, školstvo, infrastrukturu. Svaki put kada ne platite porez doprinosite visokim poreskim stopama koje opterećuju one koji plaćaju porez.

Plaćanje poreza je obaveza, ali visinu poreza možete optimizovati, naravno, na dozvoljen način.

Zakonom i raznim podzakonskim aktima propisana su različita poreska oslobođenja. Ukoliko ih ne poznajete, ne možete ih ni iskoristiti, pa možete doći u situaciju da plaćate porez koji ne morate.

Neki od momenata koji se često previde u praksi navodimo u ovom tekstu, u želji da vas podstaknemo da iskoristite svoja prava, ali ispunite i svoje obaveze po pitanju poreza.

Gubitak iskazan u poreskom bilansu iz prethodnih godina

Ukoliko ste u prethodnih pet godina ostvarili gubitak u poslovanju, i to tako da je i rezultat poslovanja po poreskim propisima bio negativan, ovim gubitkom možete umanjiti obavezu poreza na dobit u ovoj godini. Gubitak je iskazan u tkz poreskom bilansu. Ukoliko ste ove godine dobro poslovali, proverite sa svojim knjigovođom da li imate gubitak u poreskom bilansu u prethodnih pet godina kojim biste umanjili oporezivu dobit ove godine i tako iskoristili pogodnost da platite manje poreza.

Troškovi koji se ne priznaju u PB

U istom obrascu – poreskom bilansu (PB) –  iskazani su različiti troškovi koji se ne priznaju za potrebe obračuna poreza na dobit. Neki od njih se nalaze tu jer ne ispunjavaju propisane uslove. Na primer, direktan otpis potraživanja koje nije utuženo ne može se priznati kao trošak koji umanjuje poresku osnovicu. Isto je i sa nekim porezima koji nisu plaćeni ili troškovima obezvređenja imovine koja nije prodata. Ukoliko ste prošle godine iskazali ovakve stavke u poreskom bilansu, one su uvećale vašu dobit. Ako ste u ovoj godini ispunili uslove za priznavanje, sada je možete smanjiti. Dakle, ovi troškovi su svakako u vašem bilansu uspeha smanjili vašu dobit ali za potrebe obračuna poreza na dobit izrađuje se poreski bilans, i u njemu oni neće biti priznati.

Preduzetniku sve ovo može biti komplikovano, ali dovoljno je da znate da postoji kategorija troškova koja se može priznati u ovom periodu jer je tokom godine ispunila propisane uslove za priznavanje i da proverite sa vašim knjigovođom da li ih je uneo u poreski bilans.

Neposlovna potrošnja

Stavka koja se nažalost sve češće sreće u bilansima firmi su nedokumentovani troškovi i troškovi za lične potrebe vlasnika firme.

Naime, zadatak knjigovodstva je da u poslovnim knjigama obuhvati sve troškove koji su nastali ako ima informaciju o njima.

Međutim, ukoliko nisu pravilno dokumentovani, Zakonom o porezu na dobit je propisano da nemate pravo da ih koristite prilikom obračuna oporezive dobiti. Isto je i sa troškovima koji nisu nastali u poslovne svrhe, kao što su troškovi koje vlasnik pravi trošeći imovinu firme za lične potrebe.

Sve veća popularnost poslovnih platnih kartica donela je jedan problem knjigovođama u prvom momentu, a i vlasnicima firmi u drugoj liniji (kada sagledaju posledice učinjenog).

Vlasnici i zaposleni sve više plaćaju karticom a račune od potrošnje ne predaju na knjiženje. Ponekad iz nemara ili neznanja o važnosti ovih računa, kako god, firma na kraju plaća porez na dobit na ovaj vid potrošnje.

Jer trošak je nastao, ali bez račun, on se tretira kao nedokumentovani trošak ili uzimanje iz imovine firme za lične potrebe vlasnika. U oba slučaja, proizvodi obavezu poreza na dobit, a u drugom slučaju i obavezu poreza na prihode od kapitala.

Ako karticu bez pravdanja koristi zaposleni, poreska kontrola može ovo smatrati delom njegove zarade i tražiti obračun poreza i doprinosa na zarade.

U svakom slučaju, vrlo skupo će vas koštati neodgovorno korišćenje platne kartice.

Razmišljajte o plaćanju platnom karticom isto kao i o plaćanju preko tekućeg računa. Plaćajte samo za potrebe posla, uzmite fiskalni isečak i gotovinski račun za svaku potrošnju i izbegavajte bankomat. Retko ko mu je odoleo.

A, da. Nemate ni pravo na odbitak PDV-a u ovim pomenutim slučajevima, jer ne posedujete račun, što je osnovni uslov za odbitak.

Korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe

Još jedna sfera koju preduzetnici propuštaju da urede, pa ih malo truda puno košta je korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe. Pod imovinom ovde mislim na stvari, prava i novac.

Ukoliko koristite privatni automobil za potrebe posla, regulišite to pravno i koristite pogodnosti koje su predviđene. Ako date svoj lični automobil u zakup firmi, možete plaćati potrošeno gorivo za poslovne potrebe i prema računima za ovu potrošnju priznati ih u trošak firme i smanjiti obavezu poreza na dobit. Podsećamo da  PDV iz računa za potrošnju vezanu za putnički automobil ne možete koristiti. Iako su putni nalozi za putnička vozila ukinuti, obavezni ste da imate neki vid evidencije o korišćenju automobila.

Isto je i sa mobilnim telefonom. Uglavnom je registrovan na lično ime, pa mesečni trošak i PDV propadaju iako se telefon koristi u poslovne svrhe.

Razmislite o svim troškovima poslovanja koji ostaju van tokova gotovine vaše firme. Pokušajte da ih prevedete u poslovne, kako biste na dozvoljen način smanjili svoju poresku obavezu.

Nemojte da opremate kancelariju ličnim novcem. Uplatite kapital ili pozajmicu firmi, pa od novca sa računa firme nabavite kancelarijski nameštaj i opremu za rad. Imaćete pravo na troškove amortizuje i odbitni PDV (ako ispunjavate opšte uslove za odbitak).

Plaćajte usluge registrovanim firmama, preduzetnicima i privrednim društvima. Pored toga što nije dozvoljena, saradnja sa subjektima koji rade na crno je skupa. Skupa je jer sve što im platite biće vam oporezovano porezom na dobit, porezom na prihode od kapitala (a to vam je već 35%) a ako ste u sistemu PDV-a, gubite i odbitni porez. (kada izvršite nabavku od registrovane firme, dobijate račun koji vam omogućava odbitak PDV-a, priznavanje troškova i dokaz da su troškovi nastali baš u svrhu obavljanja delatnosti).

Zapošljavanje

Država je propisala olakšice za zapošljavanje lica koja su provela određeni period na evidenciji Službe za zapošljavanje (“na birou”). Ukoliko među ovom kategorijom pronađete novog saradnika, bićete oslobođeni plaćanja dela doprinosa.

Ukoliko imate potrebu da stipendirate učenike i studente, možete činiti to bez plaćanja poreza do propisanog neoporezivog mesečnog iznosa stipendije (u trenutku pisanja ovog teksta 11.000 dinara mesečno).

Neoporeziva primanja zaposlenih

Mnogi poslodavci ne isplaćuju svojim zaposlenima nadoknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla. Ova nadoknada je do određenog iznosa neoporeziva. Naime, poslodavac, recimo ugovori sa svojim zaposlenim neto platu od 30.000  dinara. Na ovaj iznos se obracunava porez po stopi od 10% i socijalni doprinosi od nešto preko 37%. Zbog načina obračuna, ukupan trošak poreza i doprinosa bude više od 65% neto plate. Dakle – puno.

Kada bi deo od 30.000 dinara bila naknada za prevoz, zaposleni bi primio recimo 26.500 dinara na ime zarade i 3.500 na ime prevoza, ali bi poslodavac platio porez i doprinose samo na 26.500, jer je naknada prevoza neoporeziva (u našem primeru uzeli smo da je neoporezivi iznos 3.500 radi ilustracije).

Ovaj mali iznos uštede dobija na značaju sa većim brojem zaposlenih.

Ne treba zaboraviti da je poslodavac obavezan da zaposlenima isplati naknadu troškova prevoza, pa nečinjenjem toga krši zakon. Dakle, ne radi se samo o pogodnosti, već o zakonskoj obavezi.

Preknjizenje više uplaćenih poreza na poreske kartice na kojima postoji dug

Ukoliko na nekoj poreskoj kartici imate preplatu možete je iskoristiti za plaćanje druge dospele poreske obaveze. Isto kao i obaveza za porez, i pretplata zastareva u roku od pet godina. Mnogi preduzetnici iz straha od poreske kontrole nikada ne predaju zahtev za preknjiženje i dozvole da im propadne pravo da novac koji su uplatili na ime poreza za te namene i iskoriste. Kako i kada možete preknjižiti pretplatu možete pogledati u posebnom tekstu.

Postoje brojna poreska oslobođenja, olakšice i pogodnosti. Ukazali smo na neke od njih. Na vama je da se upoznate sa svojim poreskim obavezama kako ne biste platili ni manje ni više od onoga što morate.

Byadmin

Kako odabrati pravog knjigovođu i zašto je to važno?

Osnivanje firme je nalik braku, s tim što ste venčani za svoj posao i vaš bračni partner ima svoj PIB i matični broj. I kao što već sigurno znate, nije svejedno koga ćete odabrati za kuma ili starog svata, jer on će biti tu za vas, uvek i svuda. Da, njegovo ime u ovoj vezi je – knjigovođa.

Šta sve treba razmotriti prilikom izbora knjigovođe?

Ukoliko odvojite malo vremena za proučavanje usluga koje nude knjigovodstvene agencije, videćete da je ponuda široka, i kreće se od agencija sa jednim zaposlenim do velikih sistema koji vam pored knjiženja mogu ponuditi mnogo dodatnih usluga. Naravno, od tipa usluga zavise i njihove cene, a zavisno od veličine agencije možete očekivati manji ili veći stepen fleksibilnosti. Ako ste preduzetnik ili tek ulazite u poslovne vode, možda će vam odgovarati manja agencija zbog njene fleksibilnosti i ličnijeg kontakta. Sa druge strane, veliki sistem će vam možda uliti više poverenja, ali neće moći da vam se posveti dovoljno.

Imajte na umu da je Zakonom o računovodstu dozvoljeno da poverite vođenje poslovnih knjiga samo privrednom društvu (preduzeću) ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga. Dakle, za vođenje poslovnih knjiga ne možete angažovati fizičko lice posredstvom ugovora o delu, na primer.

Pre svega, proverite da li vam odgovara lepeza usluga koju potencijalni knjigovođa nudi. Važno je da vaš knjigovođa razume koje od uobičajenih poslova, kao što je knjiženje, ili dodatnih poslova, kao što su obračun plata ili elektronsko bankarstvo, očekujete da on obavlja za vas. Veoma je važno da tačno definišete njegove obaveze, kako potencijalni nesporazum u početku ne bi doveo do problema u budućnosti, a spisak dogovorenih poslova treba jasno definisati ugovorom, obavezno u pisanoj formi.

Ako se bavite uvozom i izvozom, ugostiteljstvom, građevinarstvom ili nekom drugom složenijom ili specifičnom delatnošću, možete dati prednost agencijama koje već imaju klijente iz ovih oblasti i usko su specijalizovane, jer su upoznate ne samo sa procesima u vašem poslovanju, već i sa specifičnostima finansijske, administrativne, knjigovodstvene i poreske strane posla u vašoj industriji.

S obzirom na složenost poreskog sistema i najčešće skromno poznavanje istog od strane preduzetnika, najverovatnije ćete se osloniti na knjigovođu da vas na vreme upozna sa svim vašim obavezama. Zato se obavezno raspitajte da li vaš budući knjigovođa redovno prati propise. Ako je pretplaćen na neki stručni časopis, redovno pohađa obuke i prati propise, veća je šansa da će biti informisan o raznim promenama regulative koje mogu ključno uticati na vaš biznis. Ovo je izuzetno važno, naročito u našoj zemlji, koju odlikuju izuzetno česte izmene postojećih i stalno donošenje novih zakonskih akata. Korisno je i ako agencija povremeno šalje klijentima poruke sa informacijama o novim propisima ili podsetnike o akcijama potrebnim za ispunjavanje postojećih.

Knjigovođe koje su u vašoj blizini mogu biti u blagoj prednosti u odnosu na ostale. Pored toga što će vam trebati manje vremena da stignete do njih, oni verovatno imaju iskustva sa lokalnom Poreskom upravom. Iako su propisi isti svuda, ne tumače ih svi poreski referenti na isti način, a prilagođavanje tim razlikama može vam uštedeti dosta vremena. Takođe, postoje i određene lokalne takse koje propisuju lokalne samouprave, a ukoliko ste vi i vaš knjigovođa na teritoriji iste opštine, ni ovo neće biti problem.

Iako možda deluje neobično, poželjno je i da obratite pažnju na ličnost vašeg potencijalnog knjigovođe. S obzirom na intenzitet i prirodu komunikacije koju sa njim treba da ostvarite, knjigovođa treba da vam uliva poverenje, da bude strpljiva osoba sa kojom lako komunicirate i koja vam jasno i razumljivo prezentuje materiju koja je vama nepoznata. Odnos uzajamnog poverenja sa knjigovođom može bitno uticati na uspeh vašeg biznisa, pa je jasno da se ovom procesu mora pristupiti sa dužnom pažnjom.

Koliko to sve košta?

Cena usluga se najčešće određuje na osnovu obima posla koji će imati vaš budući knjigovođa, pre svega na osnovu obima poslovne dokumentacije i obračuna i izveštaja koje on izrađuje, a nikako ne na osnovu prihoda vaše firme. Mnoge agencije su spremne da ponude nižu cenu za novoosnovane privredne subjekte, jer su svesne velikih ulaganja koja opterećuju svaki novi biznis. Pitajte potencijalnog knjigovođu da li je spreman da vam ponudi popust tokom prvih meseci poslovanja, kada je i obim dokumentacije niži od onog koji će firma imati kada postigne puni obim rada.

Pojedine agencije cenovnikom definišu dodatne troškove koji ne ulaze u redovnu mesečnu naknadu, kao što su obračun plata, posebni izveštaji, odlasci u poresku i slično, pa je neophodno da se o svemu tome raspitate pre zaključenja ugovora. Ugovor detaljno pročitajte, a ako vam je bilo šta nejasno, obavezno se konsultujte sa advokatom.

Cena je jedan od presudnih faktora u izboru agencije, ali nikako ne treba da bude jedini. Dobro se raspitajte šta za datu cenu dobijate, obavezno razgovarajte sa više agencija, i upoznajte se sa načinom na koji rade svoj posao. Na početku poslovanja vremena nikada nema dovoljno, ali ovo je situacija u kojoj je zaista važno da donesete pravu odluku, da ne biste kroz par meseci ponovo išli u potragu.

Kao i u svakoj dugoj vezi, odluke koje donesete na samom početku su najčešće i najvažnije. Izbor knjigovođe je svakako jedna od prvih odluka koju morate doneti kada krećete u avanturu zvanu „privatno preduzetništvo“, pa je presudno da odaberete mudro. Nadamo se da smo vam pomogli da sagledate sve aspekte bitne za konačnu odluku, a ako i pogrešite uvek postoji prostor za novi izbor i novu šansu. Samo što ovde nećete imati zlu taštu koju ćete okriviti za neuspeh.

Byadmin

Zašto je važan biznis plan?

Biznis ideja predstavlja osnovu za put u preduzetništvo. Da bi preduzetnik realizovao poslovnu zamisao, mora imati novac. A da bi nabavio novac, preduzetnik mora uspostaviti kontakt sa investitorom. Biznis plan je sredstvo za ostvarivanje kontakata između preduzetnika i investitora.

Biznis planom se poslovna ideja stavlja na papir, tj. konkretizuje se. Kada poslovni plan stavi na papir preduzetnik će biti u stanju da uoči dobre i loše strane svoje ideje, da sagleda sve njene moguće nedostatke i da ih pravovremenim reagovanjem otkloni.

Biznis planom se povezuje sve ono što čini jedan poslovni poduhvat, tj. sve ono što će preduzetnik raditi, kakav je proizvod koji će ostvariti,  koje mu je ciljno tržište, kakva mu je konkurencija, kako će finansirati poslovni proces… Treba realno sagledati sredstva i opremu kojima preduzetnik raspolaže, konkurenciju, predvideti očekivanja u budućnosti i spremiti moguće odgovore na nepredviđene događaje u budućnosti. Biznis planom se pokazuju mogućnosti kompanije u budućnosti.

U biznis planu se formulišu ciljevi kompanije i strategija, tj. način ostvarenja tih ciljeva. U njemu će se pokazati da li postoje ili ne postoje šanse za budući poslovni uspeh kompanije.

Biznis plan nije garant uspeha, ali svakako umanjuje šanse za neuspeh. On pomaže da se otkriju slabosti u organizacionoj strukturi, da se identifikuju problemi u komunikaciji i utvrde odgovornosti.

On je osnovni alat za racionalno upravljanje promenama u radu i ponašanju. Za uspeh u poslu potrebno je razumeti promene i od njih načiniti prijatelja. Planiranjem se opasnost da nas promene zateknu nespremne svode na najmanju moguću meru.
Biznis planom preduzetnik poslovnim partnerima predstavlja šanse i opasnosti svog preduzetničkog poduhvata. Njime može objasniti kako namerava postići uspeh na tržištu, ostvariti profit, privući i zadržati kupce. To znači da je biznis plan i sredstvo za privlačenje klijenata.

Biznis plan se najčešće koristi kada se kompanija nalazi pred velikim poslovnim dilemama, kao što su:

 • kupovina druge kompanije,
 • ekspanzija biznisa,
 • uvoz novog proizvoda,
 • start-up preduzetnika prilikom osnivanja biznisa.

On je osnova za pregovore sa potencijalnim finansijerima projekta, bilo da je u pitanju banka, joint venture kapital, biznis anđeli ili drugo.

Biznis plan je i način informisanja investitora koji želi da angažuje svoj kapital u kompaniji. Investitor će kroz biznis plan biti informisan o stepenu rizičnosti preduzetnikove biznis ideje.

Takođe, biznis planom se dokazuje finansijska isplativost projekta, smanjuje rizik poslovanja, potencijalne greške se stavljaju na papir, a ne prenose u stvarni svet, sagledava se vrednost potrebnog kapitala, lakše se prilagođava promenama u okruženju…

Dobro urađen biznis plan će pomoći preduzetniku da pokrene određeni posao, da proširi poslovnu aktivnost, uvede novi proizvod na tržište, pronađe finansijera. Menadžmentu kompanije će biti osnova za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. On je ujedno i standard kontrole uspešnosti poslovanja kompanije.

Njime će se sagledati vizija kompanije i moguće strategije poslovanja. Njime će se u potpunosti dokazati tržišna opravdanost poslovne ideje.

Ovim planskim dokumentom preduzetnik prikazuje svoje ambicije i mogućnosti za postizanje tih ambicija. U njemu će se predstaviti podaci o očekivanoj prodaji, troškovima poslovanja i svi drugi finansijski pokazatelji.

U biznis planu su adekvatno povezani poslovni ciljevi, principi rada, politike, metode i isprogramirane poslovne aktvnosti preduzeća u narednom periodu.

U njemu se predviđeni potencijalni problemi i oni se rešavaju pre nego što se i pojave.

Biznis plan treba da bude:

 • kompletan (kada autor pročita plan, on ima predstavu o tome kako će izgledati posao),
 • precizan (bez upotrebe nejasnih reči),
 • sažet (nije duži nego što je to neophodno),
 • dobro prezentovan (pravopisno i gramatički ispravan).

Plan treba da da odgovore na sledeća pitanja: šta će kompanija raditi, zašto će raditi, za koga će raditi, gde će raditi, kojim sredstvima i gde će se ta sredstva nabaviti, da li su mu potrebni zaposleni i koliko njih, kako će se plasirati proizvod ili usluga, po kojim cenama će se prodavati proizvod, ko su glavni konkurenti,  koje su konkurentske prednosti kompanije (da li su to troškovi, cena, distribucija…), kakav se profit očekuje od prodaje, kakve promene se očekuju u bliskoj budućnosti, kakvi problemi se očekuju, kako će se rešavati problemi…

Biznis plan može imati različite forme:

 • sažetak poslovnog plana koji ima 10–15 strana,
 • glavni poslovni plan koji sadrži 20–40 strana,
 • detaljan poslovni plan koji ima više od 40 strana.
Byadmin

Promena pravne forme iz preduzetnika u privredno društvo

Tematiku promene pravne forme privrednih subjekata uređuje Zakon o privrednim društvima.

Treba naglasiti da promena pravne forme ne utiče na pravni subjektivitet privrednog subjetka. Sa pravnog aspekta, radi se o jednom licu koje samo menja svoju formu. To znači da će nova firma koju registrujete naslediti imovinu, obaveze i potraživanja, prava i obaveze iz ugovora koje ste sklopili kao preduzetnik i slično.

Prvo treba da pripremite dokumentaciju, a  zatim da izvršite registraciju same promene u APR-u.

Postupak se pokreće donošenjem odluke o promeni pravne forme. Zatim je potrebno da prođete isti postupak kao da osnivate novo društvo ograničene odgovornosti:

– da izradite osnivački akt (primer osnivačkog akta za doo možete skinuti sa sajta APR-a);

– uplatite osnivački ulog na privremeni račun u poslovnoj banci (po važećem zakonu minimalan iznos je 100,00 dinara);

– uplatite određene takse APR-u za registraciju privrednog društva i brisanje preduzetnika;

– popunite i predate registracionu prijavu za novu firmu i zahtev za brisanje preduzetnika iz registra kod APR-a.

Nakon što dobijete Rešenje o registraciji od Agencije za privredne registre, odnećete ga na uvid pečatorescu koji će Vam izraditi okrugli pečat.

Vodite računa da na registracionoj prijavi koju predajete APR-u, u delu koji se tiče isporuke rešenja registratora ne odaberete opciju da Vam rešenje pošalju poštom na adresu firme, jer će Vam se vrlo verovatno desiti da Vam poštar prilikom uručenja rešenja traži pečat koji nemate (jer ćete moći da ga izradite tek kada ovo rešenje odnesete pečatorescu). Da biste izbegli ovu u najmanju ruku iritirajuću situaciju, savetujemo da ili lično preuzmete rešenje u sedištu APR-a ili da zahtevate da Vam rešenje dostave na lično ime, a ne na ime pravnog lica.

Byadmin

Agencija Biznis Modus Team

Dobrodošli na web-prezentaciju knjigovodstvene agencije Biznis Modus Team Kruševac